Ponuka na dekontaminačné práce

BOOS Košice ponúka svoje služby v oblasti dekontaminácií horninového prostredia, podzemných a povrchových vôd, betónových a iných spevnených plôch, stavebných stien, kovových materiálov a technologických liniek znečistených ropou, výrobkami na báze ropy a niektorými chemikáliami.

Dekontaminácie sa vykonávajú novou progresívnou metódou, ktorú objavila naša spoločnosť. Jej princíp je v podstate veľmi jednoduchý. Špeciálne selektované druhy dážďoviek druhu Eisenia foetida produkujú enzýmy schopné štiepiť rôzne kontaminanty a narušovať niektoré chemické väzby. Tieto sa potom vyizolujú a potom sa hornina, podzemná a povrchová voda, plochy, steny nasýtia roztokom týchto enzýmov, ktoré nežiadúce látky rozštiepia postupným skracovaním uhľovodíkového reťazca na konečné produkty rozkladu, ktorými sú oxid uhličitý a voda. Tým zlikvidujú znečistenie priamo na mieste v teréne (“in situ”), čoho priamym dôsledkom je znižovanie nákladov na dekontaminácie. Nevznikajú náklady na výkopové práce znečistených zemín, náklady na prevoz znečistených materiálov na dekontaminačné plochy, náklady na kúpu a transport materiálov na zasypanie výkopov a náklady na ukladanie znečistených materiálov na skládky nebezpečného odpadu. Nemenej dôležitým faktorom je i skutočnosť, že sa absolútne vylučuje riziko prípadných havárií pri prevoze nebezpečných odpadov a tým sa zvyšuje celková bezpečnosť prác.

Enzymatická metóda dekontaminácií sa úspešne využíva od roku 1995. Jej výhodou je okrem už spomínaného zníženia finančných nákladov tiež jej rýchlosť a účinnosť bez sekundárneho znečistenia prostredia, ako sa to stáva pri bakteriálnych metódach. Rýchlosť dekontaminácie závisí od koncentrácie znečistenia a od porozity a priepustnosti prostredia. Jednoznačne sa však jedná o týždne a maximálne o mesiace tam, kde iné metódy si vyžadujú roky.

Naša metóda bola okrem Slovenska úspešne použitá i v zahraničí (Česká republiky, Maďarsko, Holandsko). V Českej republike boli dekontaminované hlavne koľajové zvršky v niektorých železničných staniciach, v Maďarsku letiskové plochy v Budapešti a Debrecíne a v Holandsku čerpacie stanice pohonných hmôt.

Na Slovensku je to množstvo dokončených akcií, z ktorých v poslednom čase boli mimoriadne zaujímavé dekontaminácie pesticídov v Slovenskom krase a starých odkalísk v naftovom priemysle, kde sa na jednom odkalisku muselo zlikvidovať znečistenie až vyše 190.000 mg / 1 kg sušiny!!! Tu trvali práce až štyri mesiace s prerušením cez zimné obdobie. K dekontaminácii sú pripravené ďalšie odkaliská. Zaujímavá bola i dekontaminácia budovy olejového hospodárstva v Dopravnom podniku v Bratislave, kde boli vyčistené olejové nádrže a tiež kompletné podlahy a steny, ktorých znečistenie sa pohybovalo na úrovni 50.000 mg / 1 kg sušiny a viac.

Dekontaminačné práce v teréne je potrebné plánovať v priebehu roka na obdobie mesiacov apríl – november. V zimnom období totiž klesajú teploty pod 7 - 8 stupňov Celsia a pri týchto teplotách strácajú enzýmy svoju účinnosť, ktorá sa opätovne obnovuje až po zvýšení teplôt. Na zimné obdobie preto doporučujeme realizovať dekontaminačné práce v uzatvorených priestoroch, kde sa využije i nahrievanie enzýmov.

Jednotkové finančné náklady na dekontaminácie sa vypočítavajú pre 1 m3 horninového prostredia, pre 1 m3 podzemných a povrchových vôd a pre 1 m2 plôch a stien v závislosti od koncentrácie znečistenia, chemickom zložení kontaminantov a od prístupu k znečistenému prostrediu.

Pre potvrdenie kvality našej metódy sme pripravení vykonať ukážku našej metódy na Vami určenom znečistení. Ukážku však chceme vykonať len po preukázanie podstatného zníženia koncentrácie znečistenia a nie až po hodnoty stanovené orgánmi životného prostredia, pretože znižovanie hodnôt znečistenia pod hodnotu 3.000 mg / 1 kg sušiny je časovo najnáročnejšie. Pre realizáciu našej ukážky bude vhodné obdobie koncom apríla, pretože vtedy predpokladáme už prijateľné klimatické podmienky.

V prípade podpísania zmluvy sme schopní pracovať na viacerých odkaliskách súbežne a tým podstatne urýchliť práce. K zahájeniu našich prác potrebujeme mať k dispozícii výsledky prieskumu znečistenia, t.j. jeho plošné a priestorové rozšírenie, výpočet kubatúry znečistenia k určeniu celkových nákladov prác, chemické zloženie kontaminantov k príprave optimálnej zmesi enzýmov a ďalej prístup k vode a k elektrickej energii.

Veríme, že Vás naša ponuka zaujme a sme pripravení kedykoľvek osobne poskytnúť vysvetlenie niektorých detailov a prípadných nejasností.

Dekontaminácia v praxi

Španielsko 2005 - dekontaminačné práce

Dekontaminácia benzínových čerpadiel

Dekontaminácia benzínových čerpadiel v Holandsku na poldri. Ako vidno, dekontaminácia prebieha bez deštrukcie čerpacej stanice a pri plnej prevádzke!! Majiteľ nestráca ani cent a cena je desaťnásobne nižšia. Dobre vidno končeky nasycovacích trubiek na pozadí zámkovej dlažby.

Dekontaminácia železničnej trate. Vpravo dolu ešte zanesená koľaj, vľavo hore po 15 - 20 minútovom postreku enzýmami. Všetko bez deštrukcie, bez výmeny makadamu!

Vľavo koľaj pred dekontamináciou. Vpravo koľaj po dekontaminácii.

Dekontaminácia úzkej, 17 m hlbokej priepasti "Snežná jama" v Slovenskom krase, zamorenej nitrofenolmi.

Iný spôsob nemožný!!

Pokračovanie dekontaminácie Snežnej jamy vo vnútri - horolezecký zostup so striekaním enzýmov na steny a dno. Dekontaminácia z 350 mg / kg  na 0,5 mg / kg za dva týždne!!

Dekontaminácia lúky v chránenej oblasti - Holandsko. Vidno vyčnievajúce končeky sýtiacich trubiek.

Ukážka dekontaminácie vertikálnej steny silážneho žľabu zamoreného PCB. Špeciálne enzýmy pri postreku prenikajú betónom a zamorenie 38 ppm / kg zlikvidovali za dva týždne na 0,25 ppm.

Dekontaminácia znečistenia pod budovou. Klasická "bágrová" dekontaminácia by vyžadovala demoláciu budovy a vybagrovanie zanesených základov. Enzymatickou metódou sa vyvŕtali sýtiace 30 mm otvory okolo celej budovy a znečistenie 76.000 mg / kg sa likvidovalo za jeden mesiac na 50 mg / kg.

Dekontaminácia betónovej plochy farmy zamorenej zmiešaným znečistením NEL a PCB látkami. Jednoduchý postrek likvidoval znečistenie do hĺbky 70 až 100 cm v priebehu dvoch týždňov.

Kontakt

Tel.: +421 55 698 61 25
Mobil: +421 905 608 455

boos@euroweb.sk

Adresa

trieda SNP č.5
040 11 Košice, Slovakia